Nghị Định 61/2020/ND-CP
Tin tức

Chính phủ ban hành Nghị Định 61/2020/ND-CP quy định về bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 29/5/2020 nghị định 61/2020/NĐ-CP được chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản nằm trong nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Nghị định này có hiệu lực từ […]

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP
Tin tức

Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định, hướng dẫn về hoạt động in

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 19 tháng 6 năm 2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in. Nghị định chính thức có hiệu lực vào ngày […]

Nghị định 28/2016/NĐ-CP
Tin tức

Chính Phủ ban hành Nghị định 28/2016/NĐ-CP Quỹ bảo trì đường bộ

Nghị định 28/2016/NĐ-CP được chính phủ ban hành để sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 hướng dẫn về Quỹ bảo trì đường bộ. Theo nghị định 28/2016/NĐ-CP, môtô hai bánh, môtô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự […]

Tin tức

Nghị định 107/2020/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung nghị định 24/2014/NĐ-CP

Nghị định 107/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành nhằm mục đích sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ban hành ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nghị định 107/2020/NĐ-CP có […]