Tin tức

Chính Phủ ban hành Nghị định 67/2020/NĐ-CP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67/2020/NĐ-CP vào ngày 15/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh ngành hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát […]

Nghị định
Tin tức

Nghị định số 51/2020/NĐ-CP: quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực

Ngày 21/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. Nghị định sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký. Nội dung […]

Nghị Định 30/2019/NĐ-CP
Tin tức

Chính phủ ban hành nghị định 30/2019/NĐ-CP hướng dẫn, quy định Luật Nhà ở

Chính phủ ban hành nghị định 30/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều khoản trong Luật Nhà ở. Ngày 15/05/2019 Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành. Nội dung […]