Tin tức

Nghị định 107/2020/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung nghị định 24/2014/NĐ-CP

Nghị định 107/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành nhằm mục đích sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ban hành ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nghị định 107/2020/NĐ-CP có […]

Tin tức

Nghị định 07/2013/NĐ-CP: sửa đổi , bổ sung Nghị định hướng dẫn luật giáo dục

Nghị định 07/2013/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục. NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH 31/2011/NĐ-CP: Nghị định 07/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục. CHÍNH PHỦ ——- Số: 07/2013/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA […]

Tin tức

Nội dung Nghị định 01/2017/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung luật đất đai 2013

Nghị định 01/2017/NĐ-CP là nghị định được ban hành để hướng dẫn bộ luật đất đai 2013. Nghị định sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều trong Luật Đất đai 2013. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung những Nghị định như: Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Nghị định 44/2014/NĐ-CP; Nghị […]