Tin tức

Chính phủ ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP vào ngày 26/01/2021,  để quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định 06/2021/NĐ-CP được ban hành sẽ làm hết hiệu lực Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực […]

Tin tức

Nghị định 60/2019/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2014/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định 60/2019/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ ngày 05/7/2019. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 16/9/2019. Nội […]