Tin tức

Nghị định 60/2019/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2014/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định 60/2019/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ ngày 05/7/2019. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 16/9/2019. Nội […]

Tin tức

[Cập nhật] nội dung nghị định 11/2019/NĐ-CP của chính phủ

Chính phủ ban hành Nghị định 11/2019/NĐ-CP với mục đích sửa đổi nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch. Nghị định 11/2019/NĐ-CP […]

Tin tức

Nghị định 43/2019/NĐ-CP: quy định về ngành ngân hàng

Nghị định 43/2019/NĐ-CP được Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản nằm trong Nghị định 26/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát trong lĩnh vực ngành Ngân hàng. Nội dung nghị định 43/2019/NĐ-CP: CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI […]

Tin tức

Nghị định 25/2019/NĐ-CP: qui định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

Nghị định 25/2019/NĐ-CP được chính phủ ban hành để sửa đổi Nghị định 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền. Nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 4 năm 2019. Nội dung nghị định 25/2019/NĐ-CP: CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA […]