Tin tức

Nghị định 106/2013/NĐ-CP: sửa đổi bổ sung quy định về chứng minh nhân dân

Dựa theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Chính phủ đã ban hành Nghị định để sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số […]

Tin tức

Nghị định 02/2020/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung Nghị định 131/2015/NĐ-CP

Ngày 01/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 02/2020/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về những dự án quan trọng quốc gia. Nội dung Nghị định 02/2020/NĐ-CP: CHÍNH PHỦ ———– Số: 02/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT […]

Tin tức

Nghị định 86/2020/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung Nghị định 171/2016/NĐ-CP

Nghị định 86/2020/NĐ-CP được Chính phủ nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về việc đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9/2020. Nội dung Nghị định 86/2020/NĐ-CP: CHÍNH PHỦ ________ […]