Nghị Định 30/2019/NĐ-CP
Tin tức Uncategorized

Chính phủ ban hành nghị định 30/2019/NĐ-CP hướng dẫn, quy định Luật Nhà ở

Chính phủ ban hành nghị định 30/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều khoản trong Luật Nhà ở. Ngày 15/05/2019 Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành. Nội dung […]

Nghị định 87/2019/NĐ-CP
Tin tức

Chính phủ ban hành Nghị định 87/2019/NĐ-CP quy định luật phòng chống rửa tiền

Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/2019/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều khoản nằm trong Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký. Nội dung Nghị Định 116/2013/NĐ-CP: CHÍNH PHỦ ——- CỘNG […]

Nghị định 83/2020/NĐ-CP
Tin tức

Chính phủ ban hành Nghị định 83/2020/NĐ-CP quy định Luật Lâm nghiệp

Nghị định 83/2020/NĐ-CP vừa được chính phủ ban hành vào ngày 15/7/2020, với mục đích sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành một số điều khoản của Luật Lâm nghiệp. Nghị định 83/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày […]