Tin tức

Nghị định 137/2018/NĐ-CP: quy định chi tiết thi hành Luật Luật sư

Chính phủ ban hành nghị định 137/2018/NĐ-CP với mục đích sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư. Nghị định 137/2018 sẽ có hiệu lực từ ngày 25/11/2018. Nội dung chi […]

Tin tức

[cập nhật] Nội dung nghị định số 50/2014/NĐ-CP của Chính Phủ

Chính Phủ ban hành nghị định số 50/2014/NĐ-CP với mục đích quản lý nguồn dự trữ ngoại hối nhà nước. Trong ba=ài viết này chúng tội sẽ cung cấp chi tiết nội dung nghị định 50/2014 của chính phủ. Nội dung chi tiết nghị định số 50/2014/NĐ-CP: CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ […]

Tin tức

Nghị định 79/2019/NĐ-CP: sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP

Ngày 26/10/2019, Chính phủ quyết định ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về việc thu tiền sử dụng đất. Theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP, Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất. […]

Tin tức

Nghị định 106/2013/NĐ-CP: sửa đổi bổ sung quy định về chứng minh nhân dân

Dựa theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Chính phủ đã ban hành Nghị định để sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số […]