Tin tức

Nghị định 02/2020/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung Nghị định 131/2015/NĐ-CP

Ngày 01/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 02/2020/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về những dự án quan trọng quốc gia. Nội dung Nghị định 02/2020/NĐ-CP: CHÍNH PHỦ ———– Số: 02/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT […]

Tin tức

Nghị định 86/2020/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung Nghị định 171/2016/NĐ-CP

Nghị định 86/2020/NĐ-CP được Chính phủ nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về việc đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9/2020. Nội dung Nghị định 86/2020/NĐ-CP: CHÍNH PHỦ ________ […]